Verksamhetsberättelse för föreningen Sveriges Belarusier 

för perioden mars 2020 - mars 2021 

 

Verksamheten: 


Verksamheten påverkades av pandemin eftersom de vanliga föreningsaktiviteterna - gemensamma firande av belarusiska högtider och regelbundna möten på belarusiskt språkcafé inte längre var möjliga på grund av smittorisken. 

Dock har 2020 varit intensiv och utvecklande för föreningen. Intresset för föreningen bland belarusier bosatta i Sverige har växt i samband med mobiliseringen av demokratiska rörelsen i Belarus och det ökade våldsamma förtrycket från belarusiska regimens sida. 

Föreningen arrangerade bland annat en vallokalsundersökning vid Belarus Ambassad i Stockholm  under valdagen den 9:e augusti, vilket hindrade personal på Ambassaden att försöka förfalska valresultat. 


Under hösten etablerades Belarus Folkambassad i Sverige, https://sweden.belarusabroad.org/sv/om-ss/, en informell ambassad som skapades i syfte att upprätthålla och utveckla direkta kontakter mellan Sverige och belarusierna i ett läge då Lukasjenkas styre inte längre erkänns som legitim av Sverige och EU. I ett brev till Folkambassaden från 2021-01-04 underströk utrikesminister Ann Linde att “svenska civilsamhällets engagemang för en demokratisk utveckling i Belarus är viktigt och uppskattat”


Föreningen har lyckats fånga upp belarusiers vilja att visa solidaritet med sina landsmän, lära känna andra belarusier, deras ökade vilja att identifiera sig med det belarusiska — såsom språk, nationella symboler, historia och kultur. Mobiliseringen skedde framförallt via sju månader av först dagliga och sedan veckovisa solidaritetsmanifestationer — i Stockholm, Göteborg, Malmö, och även enstaka manifestationer i Umeå.

Alla manifestationer skedde med polistillstånd och i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Föreningens manifestationer besöktes av svenska politiker, journalister och opinionsbildare. 


Under året då fysiska möten inte var möjliga har sociala medier spelat en enorm roll för pågående samtal mellan belarusier och vår vilja att hålla samman, diskutera politisk utveckling i Belarus men även för att upprätthålla den gemensamma kulturen. 

Facebooksidan Sveriges belarusier har under perioden december 2020-mars  2021 haft ett genomsnitt räckvidd på 5.000 per månad, Facebooksidan Folkambassaden 14.000 per  månad. Föreningen Sveriges belarusier startade upp och administrerar nu Facebook-gruppen Belarusier i Sverige - som har i nuläget över 2100 medlemmar. Föreningen arrangerade två föreningsmöten på Zoom för att ge möjlighet till nya och gamla medlemmar att mötas. Ett möte arrangerades på det nystartade socialmedienätverket Clubhouse. Alla möten hölls på belarusiska, 

dock kunde de som inte behärskar språket prata ryska — en vanlig praxis i Belarus. 

Föreningen arrangerade två workshopar #BelarusGap  -  ett initiativ från Sveriges Utrikesdepartement för att öka antal artiklar om kvinnor på Wikipedia. 

Under de digitala workshoparna lärde sig deltagarna att skapa artiklar på Wikipedia på belarusiska.  

 

Ett föreningsmöte arrangerades med historikern Andrey Kotljarchuk som berättade om belarusier i  Sverige utifrån ett historiskt perspektiv. 

Digital och offline aktion #solidaritetsfika genomfördes den 7 februari gemensamt med diasporor i andra länder, då man kunde visa sin tillhörighet  till det belarusiska folket och/eller visa solidaritet med det belarusiska folkets kamp för demokrati genom att fika själv eller med de som man utifrån restriktionerna kan mötas med på ett säkert sätt, och använda belarusiska nationella färger — rött och vitt, samt dela bilder och videor i sina sociala medier. 

Under året fortsatte vi jobba med kampanjen “Belarus och inte Vitryssland” som i November 2019 ledde till att UD accepterade namnet Belarus. 

Organisationsmedlemmar upprätthåller gamla och etablerar nya kontakter med svenska medier, språkinstitutioner, politiker och civilsamhällesorganisationer. Efter augusti har föreningen genomfört flera möten med politiker — svenska och belarusiska. 

Speciellt viktigt har det varit för belarusier att få träffa sin valda president, 

Sviatlana Tsikhanouskaja, ett möte som genomfördes både live och digitalt. 

Även möten med belarusiska politiker Volha Kavalkova, Veranika och Valery Tsapkala, och människorättsaktivisten Ales Bialiatski som fick Right Livelihood Award 2020, hade ett stort antal deltagare — utifrån vad som var möjligt i enlighet med restriktionerna. 


Medlemmar: 


Föreningen hade största tillväxt i antal medlemmar någonsin - från 18 till 236 under ett år. De avgörande faktorerna har förstås varit utvecklingen i Belarus, men även styrelsens målmedvetna

arbete för att fånga upp viljan hos belarusier bosatta i Sverige för mobilisering, självidentifiering

samt ökat intresse för allt det belarusiska: nationella symboler, språk, kultur, historia.

Föreningen har inte enbart växt i antal medlemmar men även spridit sig geografiskt. 4 initiativgrupper uppstod: Söder-Malmö, Centrala - Karlstad, Väst - Göteborg och Norr - Umeå. 

Styrelsen ser en unik möjlighet i att ta tillvara denna fantastiska tillväxt och fortsatt driva utvecklingen av organisationen för alla belarusier bosatta i Sverige. 

 

Alesia Rudnik 

Ordförande i Sveriges Belarusier