Föreningen 
Sveriges Belarusier Stadgar

 Antagna på årsmötet den 24 oktober 2009 Reviderade på årsmötet den 28 mars 2021  

 

§1 Namnoch säte  

Sveriges Belarusier är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.  

 

§2 Målsättning 

Sveriges Belarusier är en religiöst och politiskt oberoende organisation, vars verksamhet grundas på respekt för demokratiska värderingar och har följande målsättningar: A) Förena och agera kontaktplattform för belarusier som är bosatta i Sverige. B) Försvara den belarusiska minoritetens intressen. C) Bidra till utvecklingen av kontakter mellan det belarusiska och det svenska folket. D) Medverka till bevarandet av det belarusiska språket och identiteten. E) Bedriva pedagogisk verksamhet relaterad till belarusisk litteratur och vetenskap. F) Främja en hållbar utveckling i Republiken Belarus.

G) Sprida kunskap och väcka opinion om Belarus i Sverige.  

 

§3 Medlemskap 

Den som söker medlemskap i föreningen måste uppfylla följande krav:

A) Kunna påvisa en direkt eller indirekt etnisk, medborgerlig eller kulturell tillhörighet till det belarusiska folket, eller vara rekommenderad av minst två existerande medlemmar.

B) Vara solidarisk med föreningens värderingar och målsättningar.

C) Betala den fastställda medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet. Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften för det kommande kalenderår samt dessemellan genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda. Alla medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid årsmöte/föreningsmöte och har där rätt att yttra sig. Närvarande medlem som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår har rätt att delta i omröstningar vid årsmöte/föreningsmöte (se vidare §7). Årsmöte kan besluta om uteslutande av medlem som motverkar föreningens målsättning eller upprepade gånger bryter mot föreningens stadgar. Frågan om uteslutning kan väckas av styrelse eller enskild medlem. Frågan måste annonseras i samband med kallelsen till årsmöte. Medlemmen i fråga skall beredas tillfälle att yttra sig och äger rätt att få frågan om uteslutning prövad genom omröstning. Om årsmötet beslutar om uteslutning börjar beslutet gälla omgående.  

 

§4 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast sista mars varje år. Kallelse till årsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast en månad i förväg. Dagordning för mötet skall vara medlemmarna tillhanda sju dagar före mötet. De gällande språken på årsmötet är belarusiska och svenska. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst en månad i förväg och handlingarna till medlemmarna skall vara dessa tillhanda sju dagar i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar, motioner och förslag från styrelsen skall skickas till medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.  

 

§5 Ärendenvid årsmöte  

 1. Frågaom årsmötet är behörigen sammankallat 
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av årsmötesordförande
 4. Val av årsmötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Val av:
  a. Ordförande på ett år
  b. Kassör på ett år
  c. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
  d. Firmatecknare
  e. Valberedning
  f. Revisor
 13. Övriga val
 14. Övriga frågor  

 

§6 Föreningsmöte 

Minst två gånger om året ska samtliga betalande medlemmar kallas till möte. Möte utlyses efter styrelsens initiativ eller på begäran av minst hälften av medlemmarna. Kallelse till föreningsmöte måste vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg. Dagordning ska vara medlemmarna tillhanda tre dagar innan mötet. Mötesspråket på alla föreningsmöten är belarusiska och svenska, om inget annat beslutas via en 

omröstning. 

 

§7 Omröstning 

Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som har betalat årsavgiften för föregående  verksamhetsår, en röst. Röstlängd skall upprättas innan mötets början. Beslut fattas genom öppen eller sluten omröstning. Sluten omröstning skall ske:

A) vid personval med mer än en kandidat 

B) vid ansvarsfrihetsfrågor då votering begärts 

C) vid uteslutande av medlem 

D) när så begärs Alla beslut med undantag för dem som finns upptagna under § 7 tredje stycket fattas med enkel majoritet.

Personval avgörs genom lottning i händelse av lika röstetal. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

4 För beslut om stadgeändring (§12), uteslutande av medlem (§3 fjärde stycket), eller upplösning av föreningen (§13) krävs minst två tredjedelar av antalet angivna röster. 

 

§8 Styrelsen 

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av minst 3 och högst 

11 ordinarie ledamöter, inklusive ordförande och kassör, samt upp till 3 suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga är ett år. 

Styrelsen åligger att:

A) kalla till årsmöte/föreningsmöte;

B) förbereda frågor för föreningsmöten och årsmöten; C) ansvara för föreningens administration och löpande verksamhet; D) att sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering. 

Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda minst sex dagar innan möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut är giltiga när minst hälften, dock som lägst tre, av närvarande ledamöter biträtt beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid delat ordförandeskap äger endast en av ordförandena rösträtt.  

 

§9 Firmateckning 

Föreningens ordförande och kassör har delad rätt att teckna föreningens firma.  

 

§10 Revision 

Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis och tillhandahållas revisorn senast den första februari. Revisionen skall vara verkställd före årsmötet.  

 

§11 Valberedning 

Valberedningen väljs av årsmötet. Två ledamöter till valberedningen väljs på ett år. Valberedningens uppgift är att förbereda val vid årsmötet.  

 

§12 Ändringav stadgar  

Ändringar av stadgar kan göras på två av varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte.  

 

§13 Reglerför upplösning av föreningen med angivande

om hur kvarvarande tillgångar skall disponeras  

Föreningen kan upplösas genom två på varandra följande möten varav ett bör vara ett årsmöte. Styrelsen beslutar om hur innevarande tillgångar skall disponeras.